ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של “שוופס” (“האתר“). תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר, יפאורה-תבורי בע”מ וכן חברות ושותפויות הקבוצה (“החברה“), מאפשר גישה לאתר זה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

כללי

 1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (“המשתמש“).
 2. עצם השימוש והפעילות של המשתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והחברה רואה בו כמי שקרא תקנון זה.
 3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.
 4. חלק מהפעולות באתר כפופים לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.
 5. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

השימוש באתר

 1. השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילותיה ומוצריה של החברה ו/או שירותים בקשר עמם.
 2. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל ישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robot, Crawlers וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנוי חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 4. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו’).
 5. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו בין אם באתר מסגרת (Frame) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.
 6. אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על החוק.
 7. ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (AS IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.
 8. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 

המידע באתר

 1. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 2. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את החברה, ובכל מקרה המחיר בחנויות החברה יהיה הקובע.
 3. ייתכנו שינויים מהמחירים המוצגים באתר. המחיר הקובע הוא המחיר בחנויות. בנוסף, החברה רשאית לשנות את המחירים המופעים באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 4. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, ועל כן, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו, האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
 5. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות החברה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מחנויות החברה.
 6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר במפורשות אחרת.
 7. החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.
 8. המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו.

מחירים

 1. ככל שיוצג באתר מידע על מחירים כלשהם של מוצרים או שירותים שונים, הוא יסופק בתור שירות למשתמשים. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח כי כל המחירים, התנאים וההוראות שיוצגו כאמור, יהיו מלאים ומדויקים בעת פרסומם, עם זאת, הם יהיו נתונים לשינוי מעת לעת על פי מדיניות החברה מבלי שתינתן כל הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.
 2. המחירים המעודכנים בהם החברה תהא מחויבת לגבי מכירת מוצרים ושירותים הם אך ורק מחירי המוצרים והשירותים המעודכנים לפי מחירוני החברה כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע רכישת המוצר או השירות בפועל.
 3. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את החברה, ובכל מקרה המחיר בחנויות יהיה הקובע.
 4. כל המחירים המפורטים באתר, אם מפורטים, נקובים בשקלים חדשים. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אם הוא חל על פי דין.

מבצעים

 1. החברה עורכת מעת לעת מבצעי מכירות שונים ומעניקה מעת לעת הנחות ללקוחותיה, כולם או חלקם. מובהר כי אין הכרח שכל מבצע שתערוך החברה או כל הנחה שתינתן על ידה יחולו על כלל הציבור ואין הכרח כי כל מבצע או הנחה כאמור יפורטו באתר.
 2. החברה רשאית, בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת.

 

 

קישורים באתר

 1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. החברה רשאית לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, הזכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר על פי הרשאה שניתנה לחברה יהיו שייכות לצד השלישי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור תכנים אלו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.
 3. כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לאתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע, והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה. הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

אחריות החברה

 1. כל התכנים באתר מסופקים “כמות שהם” (“AS IS”). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות,ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ”ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו,לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
 2. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
 3. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
 4. החברה מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך– ללא קשר לסיבת התקלה.

 

 

שיפוי

 1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון המשתמש של החברה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר.

שינויים באתר

 1. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שונות

 1. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזקף לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
 3. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.
 4. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.