מדיניות הפרטיות ושימוש ב- Cookies באתר – אופן השימוש והניהול של המידע שלך

עקרונות מפתח

יפאורה-תבורי בע”מ וכן השותפויות בשליטתה (“החברה“) מכבדת את זכותך לפרטיות בעולם המקוון בשימוש באתר שלנו ובהתקשרות עמנו באופן אלקטרוני.

התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שנמסר לה מהגולשים באתר או חומר שמגיע לידי החברה או הנאסף על ידה בעת השימוש של המשתמשים באתר האינטרנט של החברה. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש  ויש לקרוא אותם יחדיו.

המשך השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, הגולש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.

תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, במספר הטלפון שלך וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לניוזלטר        . חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים. החברה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל החברה לספק את השירותים.

היכן נשמר המידע?

הנתונים שתמסור יישמרו ויאוחסנו אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר, המצריכים הזדהות אישית.

השימוש במידע

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

Cookies

אתר זה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכול למחוק את קבצי ה-  Cookiesבכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

מידע פרסומי

בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא הסכמה מפורשת של הנמען. אישורך לקבלת פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני עשוי להידרש במהלך שימוש באתר. אינך חייב למסור פרטים אלו וככל שתסכים לתת אותם, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר אלקטרוני שכתובתו: contact-us@jafora-tabori.co.il .

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“החוק“) בקשר עם המידע הנאסף על ידה. יש לך זכות לעיין במידע כאמור הנאסף על ידי החברה, אם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגריה של החברה.

החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

החברה תהא רשאית לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.