הפעילות הסתיימה, תודה על השתתפותכם.


תקנון פעילות – קבלת בקבוק מים בטעמים 0 קלוריות מתנה

ברוכים הבאים לפעילות “קבלת בקבוק מים בטעמים 0 קלוריות מתנה” והפעילויות הנלוות לה, הנערכות בהתאם לתקנון זה.

  1. הגדרות

 

“עורכת הפעילות / יפאורה” – חברת יפאורה תבורי בע”מ ו/או מי מטעמה.

“הפעילות” – פעילות הנערכת על ידי יפאורה, במסגרתה יוכלו המשתתפים ליטול חלק בפעילות נושאת פרסים בעמוד הפעילות.

“משתתף” – כהגדרתו בסעיף 3.1.

“הפרסים” – 1,000 שוברים לקבלת בקבוק במתנה, מסוג שוופס מים בטעמים 0 קלוריות, למימוש ברשתות השיווק.

“המודעה” – מודעה אינטרנטית בנוגע לפעילות אשר תקודם במנוע החיפוש באתר Google.

“טופס מילוי הפרטים” – טופס אינטרנטי המופיע לאחר לחיצה על המודעה הכולל שדות למילוי פרטי המשתתף.

  1. כללי

 

  1. תנאי השתתפות
  1. סייגים להשתתפות

 

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, עורכת הפעילות תהא רשאית להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף, בפעילות ו/או זכייתו בה וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בכל שלב שהוא משלביה המתוארים בתקנון זה, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יפאורה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו בפעילות כאמור לעיל.

  1. הפעילות ואופן ההשתתפות בה
  1. הצהרת המשתתפים

 

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, עם ההשתתפות בפעילות מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

  1. הפרסים ואופן מימושם

 

  1. הוראות נוספות

 

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה!